برای پول خود ارزش قائل باشید و برای سرمایه گذاری پر بازده ،اگر تخصص لازم را ندارید از مشاوره با کارشناسان مابهره ببرید 09122485688--021773803980---09359861575 شاخص بورس 80,986.60 دلار 2951 روی 2089 سرب 2309 نفت برنت 110.08 طلا 1323 سرمايه گذار - حق تقدم

LOGO

سرمايه گذار
راهی به فتح قله ها
تماس با ما
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

حق تقدم

صاحبان سهام عادي علاوه بر دریافت سود سهام و حق رأي دادن، حق دیگري هم دارند که آن را
حقتقدم خرید سهام مینامند. معمولاً در اساسنامهي شرکتها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید می شود
که در صورت انتشار سهام جدید براي فروش، سهامداران فعلی در خرید آن اولویت دارند. این حق، همهي دارندگان
سهام شرکت را که داراي حق راي بوده و یا ادعایی بر اندوختههاي شرکت داشته باشند، مجاز مینماید تا نسبت به
مالکیت در سهام و پذیرهنویسی آن اقدام نمایند. سهام منتشره قبل از عرضه براي عموم مردم، به سهامداران شرکت
عرضه میشود. از آنجا که سهامداران شرکت نیز خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند، انتظار
دارند در هنگام افزایشسرمایه و انتشار سهام جدید از سوي شرکت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند.
آنها در استفاده یا صرفنظر کردن از این حق، مختار هستند. اما از آنجا که معمولاً قیمت پیشنهادي فروش سهام
15 درصد زیر قیمت بازار در زمان - شرکت، کمتر از قیمت بازار سهام است (قیمت پذیرهنویسی معمولاً حدود 20
اعلان حق تقدم تعیین میشود)، سهامداران از این حقتقدم استفاده میکنند. حقتقدمهاي ناشی از افزایش
سرمایه شرکتها همانند سهام، در بورس قابل معامله است.. در صورتی که سهامدار تمایلی به دریافت سهم
جدید نداشته باشد، میتواند با مراجعه به کارگزار، گواهینامه حقتقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز بازار، به
فروش برساند. حق تقدمها عمر کوتاهی دارند. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پذیره نویسی نکنند
یا از فروش گواهی حقتقدم صرفنظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پذیرهنویسی، گواهیهاي مذبور را در بورس
اوراق بهادار در معرضفروش قرار میدهد و مبلغ حاصل از فروش را پساز کسر ارزش اسمی و هزینههاي مربوط،
به حساب سهامدار واریز میکند. طبق عرف یا مقررات، سهامداران بهطور مساوي مستحق دریافت سهام میباشند.
شرکتها از این منابع مالی براي اجراي یک پروژه جدید یا بازپرداخت بدهیهاي جاري استفاده میکنند. انتشار
حق تقدم به معنی عرضه سهام عادي جدید به سهامداران موجود است تا آنها بتوانند به اندازه درصد مالکیت خود،
سهام جدید را به قیمت معین و در مهلت تعیین شده پذیره نویسی نمایند. هدف از اعطاي حقتقدم، در ابتدا
حفظ کنترل سهامداران موجود بر ادارة شرکت و همچنین حفظ حقوق آنها در مقابل کاهش بهاي سهام در
نتیجه انتشار سهام جدید است. اگر شرکتی به سهامداران خود حقتقدم خرید سهام بدهد، آنان میتوانند
درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.
انواع حق تقدم ·
به طور کلی سه نوع حق تقدم وجود دارد:
-1 حق تقدم براي خرید سهام عادي جدید(اضافی): رایجترین شکل حق تقدم، از نوع حق خرید سهام
عادي جدید است. از دیدگاه بلاك اینگونه سهام عادي که به نسبت مالکیت براي سهامداران فروخته
میشود، معادل با سهام جایزه است.

حق تقدم براي خرید اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام: حق تقدم براي خرید اوراق قرضه و هر نوع
اوراق بهادار – غیر از سهام عادي- قابل تبدیل به سهام عادي نوعی دیگر از حق تقدم است که شرکتها
میتوانند منتشر کنند.
-3 حق تقدم براي خرید سایر اوراق بهادار یا داراییها: این حق تقدمها براي خرید قرضه، سهام ممتاز،
سهام شرکتهاي فرعی و غیره، با تقسیم سود یا توزیع سرمایه در مقایسه با حق تقدم براي خرید سهام عادي
ارتباط نزدیکتري دارد.
مزایاي عرضه حق تقدم ·
الف- مزایا از دیدگاه سهامداران:
1) حفظ قدرت کنترل:
حق تقدم باعث حفظ کنترل سهامداران فعلی بر روي شرکت میشود. اگر مدیران، موقعیت خود را نزد
سهامداران فعلی مستحکم ببینند، عرضه سهام به صورت حق تقدم راترجیح میدهند. اما اگر این موقعیت را
سست ببینند، با انتشار سهام جدید و فروش آن به سایر سرمایهگذاران، میزان کنترل سهامداران فعلی را
کمرنگ میکنند تا توان برکناري مدیریت فعلی را از دست بدهند.
2) حمایت سهامداران و تأمین منافع آنها در برابرکاهش قیمت سهام:
انتشار سهام جدید به قیمت پایین، قیمت بازار سهام را کاهش میدهد. وقتی سهامداران حق تقدم خود
را اعمال نکنند و بفروشند، این کاهش به زیان آنها خواهد بود. اما اگر سهامداران از حق خرید خود استفاده
کنند، زیانی از این بابت به آنها تحمیل نمیشود.
3) در آمریکا میتوان حق تقدم را بهصورت اعتباري خریداري کرد. در حالی که عرضه عمومی سهام
عادي را نمیتوان بهصورت اعتباري خرید، بلکهباید بهصورت نقدي عرضه شود.
4) گاهی گفته می شود که عرضه حق تقدم به این دلیل براي سهامداران مفید است که آنها می توانند
سهام را به قیمت چانه زنی یا "مذاکرهاي" خریداري نماید.
5) در شرایطی که حداقل سرمایه مورد نیاز است، خرید حق تقدم به سرمایه کمتري در مقایسه با
عرضههاي عمومی نیاز دارد.
6) مالیات کمتري براي دریافت حق تقدم و فروش آنها نسبت به دریافت سود نقدي درنظر گرفته
میشود.

7) هزینههاي خرید کاهش می یابد. گواهینامههاي حق تقدم با توجه به این که در مهلت معینی قابل
خرید و فروش هستند، در طول این مدت، بدون عوارض تمبر، قابل خرید میباشند و ...
8) در صورتی که درآمدهاي فعلی و آتی شرکتی رضایت بخش باشدو قیمت بازار به این درآمدها پاسخ
دهد، عرضه حق تقدم با سیاست تقسیم سود نسبتاً کم، جذاب است.
ب- مزایا از دیدگاه شرکت:
1) هزینه فروش سهام از طریق حق تقدم از هزینه فروش سهام به عموم بسییار کمتر است.
2) انتشار حق تقدم، نسبت اهرمی را کاهش داده و ظرفیت استقراض شرکت را بالا میبرد.
3) کاهش قیمت به دنبال عرضه حق تقدم، تقاضا براي سهام شرکت را افزایش میدهد.
4) اشتیاق سهامداران و بازار سرمایه را برمیانگیزاند و در نتیجه باعث بالارفتن امکان تأمین مالی
شرکت میشود و هزینه سرمایه کاهش می یابد.
5) عرضه حق تقدم از عرضه خصوصی مفیدتر است. شرکتی که بازار گسترده و جذابی براي سهام خود
ندارد یا از مالکیت متمرکز برخوردار است، تلاش براي فروش سهام جدید خود را تنها روي سهامدارانی
متمرکز میکند که از قبل درباره شرکت شناخت دارند.
6) انتشار حق تقدم، بدون آسیب رساندن به حقوق سهامداران، قیمت بازار را کاهش میدهد. بنابراین
انتشار حق تقدم، به احتمال زیاد، با موفقیت همراه خواهد بود.
7) شرکت با عرضه حق تقدم به سهامداران خود، محبوبیت خود را نزد آنها بالا میبرد.
معایبعرضه حق تقدم ·
1) تکمیل فرایند عرضه حق تقدم، زمانبر و طولانی است.
و سود نقدي در مقایسه با عرضه عمومی EPS 2) عرضه حق تقدم ممکن است باعث رقیق شدن بیشتر
نقدي شود.
3) عدم اطلاع سهامداران و ناتوانی مالی آنها در پذیرهنویسی حق تقدم به زیان آنها تمام میشود. لذا
این موضوع، وفاداري گروه سهامدارن داراي حاشیه باریکی از کنترل شرکت را کاهش میدهد.
4) پس از اعمال حق تقدمها و بعد از چند ماه، اوراق سهام به دست سهامداران میرسد و لذا
سهامداران امکان فروش آن را تا چند ماه آینده نخواهد داشت که این وضعیت، قدرت نقدینگی سهام حاصل
از عرضه حق تقدم را ضعیف کرده و به تأخیر میاندازد.

5) شرکتها ادعا میکنند که اگر محدودیت رعایت حق تقدم در کار نباشد، می توانند از طریق عرضه
عمومی به سرمایهگذاران، سرمایه خود را سریعتر افزایشدهند تا از طریق انتشار حق تقدم.
6) اگر سرمایه گذاران بزرگ و عمده براي خرید سهام به قیمتی بیش از قیمت پذیرهنویسی مایل
باشند، عرضه حق تقدم، چنین فرصتی را از دست شرکت خارج میکند.زیرا سهام جدید بایستی با قیمت
پذیرهنویسی به سهامداران معینی عرضه شود.


دسته بندی : آموزشی
» به زودی در تهران: ( سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» عضویت پکیج طلایی: ( سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ )
» عضویت ویژه در سایت سرمایه گذار: ( یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ )
» دوره های خصوصی آموزش بورس ( یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ )
» بولتن هفتگی گروه تحلیلی اداف: ( پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ )
» ( سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ )
» پیشنهاد برای نوسانگیری های فردا... ( یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ )
» بولتن اقتصادی گروه تحلیلی اداف: ( جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ )
» در مورد کچاد و کگل...... ( سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ )
» پیشنهاد برای روز چهارشنبه: ( سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ )
» فرصت های نوسان گیری امروز...... ( سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» پیشنهاد خرید: ( سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ )
درباره ما

گروه سرمایه گذار ٍ سایت گروه سرمایه گذار منحصرا به فعالیت اقتصادی در کشور میپردازد و با کار گروهی و تحلیلی با کمک تحلیلگران بازار و خبره به ارائه راهکار برای انواع سرمایه گذاری خواهد پرداخت.
سرمایه گذار یک سایت خبری نیست اما مطالبی که اهمیت در معاملات بخصوص معاملات بازار بورس داشته باشد در این سایت درج خواهد شد

با تشکر گروه سرمایه گذار-با مدیریت بهاره هوشمند

SMS & viber:09218438231
CALL:09122485688
09362485688ایمیل :
banner 240x200px

لینکدونی

کدهای شما